The word Dandelion curves across the top of the image. A person is facing away from the camera, with a pumpkin held behind their back.

THA SINN A’ TOIRT CUIREADH DO DH’ALBA AIR FAD IS NAS FHARSAINGE PÀIRT A GHABHAIL NAR N-IOMAIRT ‘FÀS UR CUID FHÈIN’.

Tha mòran dòighean san urrainn dhuibh tighinn an lùib Bheàrnan-Bride – mar dhaoine fa leth, nur buidhnean is nur coimhearsnachdan – eadar a bhith a’ fàs ur cuid fhèin, a’ roinn biadh agus a’ gabhail pàirt nar tachartasan.

Bidh sinn a’ leigeil tuilleadh fios mu sgaoil mu chothroman sna mìosan ri teachd, mar sin feuch gun cuir sibh ur n-ainm ri seo airson ar cuairt-litir fhaighinn, airson cluinntinn bhuainn no ar leantainn air na meadhanan sòisealta.